Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 58 082

Winkelwagentje (0)

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Brady Groupe SAS (onder de naam Seton)

De volgende algemene verkoopvoorwaarden ("algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle verkopen die Brady B.V. ("leverancier") doet aan een koper van producten van de leverancier ("koper"), en iedere overeenkomst of andere verbintenis van de leverancier is op uitdrukkelijke voorwaarde dat de koper instemt met deze algemene voorwaarden.

1. Aanvaarding van orders

Uw order vormt een aanbod om producten van de leverancier te kopen en de orderbevestiging door de leverancier betekent de aanvaarding van het order van de koper. De orderbevestiging door de leverancier verschaft de weblink naar deze algemene voorwaarden op de website van de leverancier en neemt deze algemene voorwaarden per referentie op in de verkoopovereenkomst tussen koper en leverancier. Een offerte of aanbieding gericht aan de koper vanwege de leverancier vormt geen aanbod om te verkopen, en er is in geen geval sprake van een overeenkomst tenzij en totdat de koper een order indient bij de leverancier en de leverancier een schriftelijke bevestiging van het order aan de koper geeft.

2. Prijs

 1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen ExWorks.
 2. De prijzen in onze catalogen, websites en ander promotiemateriaal zijn enkel ter informatie.
 3. Kortingen gegeven aan de koper zijn mogelijk niet van toepassing in het geval van toekomstige prijsverlagingen. Kortingen kunnen alleen met toestemming van de leverancier in combinatie met andere verkooppromoties of kortingsaanbiedingen worden gebruikt.

3. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de betalingstermijnen netto 30 dagen vanaf de factuurdatum.
 2. In de Europese Unie zal interest geïnd worden op achterstallige saldi tegen het maximumpercentage dat onder nationale regelgeving werd ingesteld, in overeenkomst met de richtlijnen van de Europese Unie inzake betalingsachterstand bij handelstransacties. Buiten de Europese Unie wordt interest geïnd tegen minimum 10% per jaar en het maximum toegestaan door de wet.
 3. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepaling dat indien de leverancier op enig later tijdstip op de hoogte gebracht wordt van omstandigheden die twijfel doen rijzen over de kredietwaardigheid van de koper of indien er op verzoek niet voldoende zekerheid voor de betaling wordt gegeven of indien de koper achterstallige betalingen heeft voor andere producten, de leverancier kan eisen dat de koper de volledige of een deel van de aankoopprijs van te voren betaalt evenals de volledige prijs van alle andere producten die door de leverancier aan de koper verkocht werden. In afwachting van dergelijke betalingen zal deze overeenkomst opgeschort worden. In het geval dat dergelijke betalingen niet gemaakt worden binnen een door de leverancier vastgestelde redelijke termijn, kan de leverancier het order van de koper annuleren zonder aansprakelijkheid en is de koper verantwoordelijk voor de daardoor ontstane schade aan de leverancier.
 4. De koper kan een door hem verschuldigd bedrag of toekomstig verschuldigd bedrag niet in aftrek brengen of compenseren met een vordering van de leverancier tegen de koper.
 5. De leverancier heeft het recht om de prijzen adequaat aan te passen nadat de overeenkomst werd aangegaan in het geval dat de productiekosten zijn gestegen/gedaald, met name als de arbeidskosten zijn veranderd als gevolg van het afsluiten van arbeidsovereenkomsten of prijswijzigingen van productiemateriaal. Relevante wijzigingen worden voorgelegd aan de koper.

4. Leveringsvoorwaarden

De op onze website te koop aangeboden producten kunnen in België geleverd worden.

 1. De leverancier zal de leveringsmethode kiezen en vervoer organiseren naar de locatie van de klant.
 2. Naar keuze van de leverancier kunnen aan de koper verkochte producten in twee of meer termijnen worden geleverd. In dat geval wordt elke termijn als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd en niet-levering of gebrekkige levering van één termijn wordt niet beschouwd als een schending van het contract met betrekking tot andere termijnen.
 3. De in de overeenkomst opgegeven leveringsdata zijn indicatief en bijgevolg niet bindend. Indien de leverancier er niet in slaagt om de producten te leveren tegen deze datum, vormt dit geen schending van het contract en heeft de koper niet het recht om aanspraak te maken op een vergoeding voor zulk verzuim of op enige gevolgschade of schade die daaruit voortvloeit.
 4. De leverancier behoudt zich het recht voor om de productaanbiedingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen.
 5. De koper mag de orders (andere dan voor producten op maat) vóór de verzendingsdatum annuleren.

5. Leveringskosten

De leveringskosten zijn altijd GRATIS*, zonder minimumbedrag, voor online bestellingen op seton.be. Contacteer onze klantendienst voor de tarieven bij offline bestellingen.

* Enkel geldig voor online bestellingen met levering in België, uitgezonderd volumineuze producten, producten uit het wintergamma, seizoensgebonden promoties en specifieke leveringskosten.

De standaard leveringstermijn bedraagt 24/48u voor producten die op voorraad zijn en overal in België. Echter, en in geen geval, zal enige vertraging de annulering van de bestelling kunnen rechtvaardigen, of aanleiding geven tot schadevergoedingen of boetes, tenzij contractueel anders is overeengekomen of door ons een leveringstermijn schriftelijk en formeel aanvaard werd. Het optreden van elk geval van overmacht, zoals stakingen, brand, enz. zal leiden tot de schorsing van onze contractuele leveringsverplichtingen of andere verplichtingen.

6. Eigendom

De eigendom van de producten gaat bij verzending over op de koper.

7. Controle/Aanvaarding/Retour

 1. Indien er bij de levering een tekortkoming in de hoeveelheid of de kwaliteit van de producten wordt ontdekt, moet er binnen de 30 dagen na de levering een gedetailleerde kennisgeving van tekortkoming worden gemeld aan de leverancier. De koper wordt binnen de dertig (30) dagen na ontvangst geacht de producten voldoende te hebben gecontroleerd en aanvaard. Bij aanvaarding is de leverancier niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken. De koper zal alle claims inzake gebreken die bij een dergelijke controle worden vastgesteld binnen zeven (7) dagen na het afronden van die controle bij de leverancier indienen. Na aanvaarding van de producten is de leverancier niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken.
 2. De enige verhaalsmogelijkheid van de koper om producten af te wijzen is de vervanging of herstelling van defecte goederen (naar goeddunken van de leverancier).
 3. De koper kan goederen tegen creditering terugsturen, op voorwaarde dat:

  1. De goederen niet volgens de specificaties van de koper werden gemaakt;
  2. De goederen niet aan de vereisten van de koper beantwoorden;
  3. Ze ongebruikt en onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking naar de leverancier worden teruggestuurd binnen de 30 (dertig) dagen na levering en vergezeld van een retournota (onderdeel van de leveringsnota die de goederen vergezelt) en een autorisatiecode (verkrijgbaar door onze klantendienst te bellen).
  4. 7.3.4. De leverancier zal geen creditering geven voor de leverings-, port- of doorvoerkosten, aangerekend door de leverancier, of opgelopen door de koper.

8. Beperkte garantie

 1. De leverancier garandeert dat alle producten vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de leverancier de oorspronkelijke producten (geen vervangende producten) levert ("beperkte garantie").
 2. De beperkte garantie geldt niet indien (A) het gebrek het gevolg is van het gebruik of de manipulatie van de producten op een andere manier, onder een andere omstandigheid, of voor een ander doel dan goedgekeurd of geïnstrueerd door de leverancier; of indien (B) de producten worden verkeerd gebruikt of misbruikt of indien er sprake is van geknoei, verkeerd gebruik, modificatie, verwaarlozing, schade door ongevallen, wijzigingen of herstellingen zonder toestemming van de leverancier. Verder zijn garantieclaims niet toegestaan voor natuurlijke slijtage.
 3. De bovenstaande beperkte garantie vervangt alle andere garanties, expliciete of impliciete, mondeling of geschreven, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en eigendom. de beperkte garantie vervangt elke andere garantie of verplichting van de leverancier voor verlies, onkosten, ongemakken of schade (bijzondere, indirecte, secundaire, of gevolgschade) die voortvloeien uit eigendom of gebruik van de goederen. herstelling, vervanging of creditering, behalve redelijke slijtage en waardevermindering (naar keuze van de leverancier) bij teruggave van de goederen is de enige verhaalsmogelijkheid van de koper in geval van dergelijke verliezen, onkosten, ongemakken of schade. de koper erkent dat de onderhandelde aankoopprijs de aanvaarding van dit risico weerspiegelt en doet afstand van alle rechten waarop hij anders recht zou hebben in verband met de in deze paragraaf besproken zaken.

9. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Onder geen enkele omstandigheid kan de leverancier aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, speciale of gevolgschade, noch wanneer werkelijke kennisgeving van schade wordt verstrekt, al dan niet voorzienbare, en noch wanneer deze gebaseerd is op het verlies van winst bij wederverkoop, verlies van zakelijke kansen, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies van het gebruik van geld, werkonderbreking, aantasting van andere activa, of anderszins en noch wanneer deze voortkomen uit de schending van de garantie, contractbreuk, strikte aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, nalatigheid, onjuiste voorstelling van zaken, of anderszins, tenzij de toepasselijke wet deze aansprakelijkheid vereist.
 2. De totale aansprakelijkheid van de leverancier voor alle claims, aansprakelijkheid, kosten, en alle andere schade of rechtsmiddelen die ontstaan uit hoofde van deze overeenkomst (gezamenlijk "claims"), ongeacht of dergelijke claims zijn gebaseerd op een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, garantie, schadevergoeding, of enige andere vorm van aansprakelijkheid, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de koper heeft betaald aan de leverancier voor de producten in de huidige transactie die de basis voor deze algemene voorwaarden vormt.

10. Vrijwaring inzake patent, auteursrecht en handelsmerk

 1. In het geval dat van een door de leverancier geleverd product wordt beweerd dat het rechtstreeks een patent, auteursrecht of handelsmerk schendt dat van kracht is op het moment dat de leverancier zijn factuur of een schriftelijke bevestiging van het order uitreikt, dan zal de koper toestaandat de leverancier, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, ofwel (A) het recht verwerft om een dergelijk product te blijven gebruiken, (B) een dergelijk product vervangt of aanpast zodat het geen inbreuk meer pleegt, of (C) de retour van een dergelijk product aanvaardt en de koper vergoedt voor de aankoopprijs, verminderd met een vergoeding voor redelijke slijtage en waardevermindering.
 2. De leverancier zal, op eigen kosten, iedere actie tegen de koper op basis van een claim dat een product in strijd is met een octrooi, auteursrecht of handelsmerk dat daarmee correspondeert, verdedigen, op voorwaarde dat de koper: (A), de leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke actie, en kopieën levert van alle eisen, proces en processtukken; (B) de leverancier de uitsluitende zeggenschap geeft over de verdediging ervan (en eventuele onderhandelingen over een schikking of compromis ervan); en (C) meewerkt aan de verdediging ervan op kosten van de leverancier.
 3. Uit het bovenstaande blijkt de volledige aansprakelijkheid van de leverancier voor claims en acties wegens inbreuk, en de koper doet afstand van alle rechten waar hij anders recht op zou kunnen hebben met betrekking tot het voorgaande.
 4. De leverancier is niet aansprakelijk tegenover de koper voor enige actie of claim wegens inbreuk die gebaseerd is op een van de volgende gedragingen: (A) het gebruik van een product op een andere manier dan aangegeven door de leverancier; (B) het gebruik van een product in combinatie met andere producten, apparatuur, of apparaten die niet werden geleverd door de leverancier; of (C) de modificatie, wijziging of aanpassing van een product door een andere persoon dan de leverancier of door de leverancier op basis van de specificaties van de koper of zoals anderszins aangegeven door de koper (ongeacht of een dergelijke modificatie, wijziging of aanpassing plaatsvindt voor of nadat het product oorspronkelijk door de leverancier naar de koper verzonden wordt). In het geval van inbreuk of claim tegen de leverancier die is gebaseerd op een in de vorige zin omschreven gedraging, zal de koper de leverancier schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle schade, kosten of uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten betaald of opgelopen door de leverancier in verband met een dergelijke actie of claim.

11. Exportcontrole

In het geval van inbreuk of claim tegen de leverancier die is gebaseerd op deze paragraaf, zal de koper de leverancier schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle schade, kosten of uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten betaald of opgelopen door de leverancier in verband met een dergelijke actie of claim.

12. Tooling en artwork

 1. Als de koper betaalt voor tooling, negatieven of platen (samen: "tooling"), dan wordt dergelijke tooling eigendom van de koper en zal deze gratis worden onderhouden door de leverancier terwijl deze gebruikt wordt in de productie. Wanneer de productie beëindigd wordt, zal de koper het verwijderen van dergelijke tooling regelen op kosten van de koper. Na zestig (60) dagen kennisgeving na het beëindigen van de productie, mag de leverancier dergelijke tooling verwijderen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als de koper niet betaalt voor tooling, dan wordt dergelijke tooling eigendom van de leverancier.
 2. Al het door de koper ingediende artwork is onderworpen aan de goedkeuring van de leverancier. De leverancier zal de koper op de hoogte brengen van alle extra kosten voor het retoucheren of herwerken van artwork (kennisgeving in de factuur van de leverancier aan de koper is voldoende) en zal de kosten zodanig in rekening brengen aan de koper.

13. Vertrouwelijkheid

 1. Voor de toepassing van deze overeenkomst is "vertrouwelijke informatie" alle informatie die (A) aangeduid is als vertrouwelijk, (B) op het moment van openbaarmaking, hetzij mondeling of schriftelijk, is aangemerkt als vertrouwelijk of (C) vanwege het karakter en de aard ervan door een redelijk persoon onder soortgelijke omstandigheden als vertrouwelijk zou worden beschouwd. In geen geval zal deze paragraaf geheimhoudingsovereenkomsten vervangen die de partijen voorafgaand aan of na deze overeenkomst zijn aangegaan. In het geval dit gedeelte strijdig is met een geheimhoudingsovereenkomst die momenteel of later van kracht is tussen de partijen, zal de geheimhoudingsovereenkomst prevaleren.
 2. De partijen zijn het erover eens dat: (A) de ontvangende partij vertrouwelijke informatie uitsluitend mag gebruiken voor de toepassing van deze overeenkomst; (B) de ontvangende partij elk van zijn werknemers, agenten en vertegenwoordigers die toegang hebben tot de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij zal opdragen en verplichten om de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie te behouden; (C) de ontvangende partij ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid, maar niet minder dan redelijke zorgvuldigheid, moet uitoefenen tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie als de ontvangende partij zou uitoefenen om de eigen vertrouwelijke informatie van de ontvangende partij geheim te houden; en (D) de ontvangende partij de vertrouwelijke informatie alleen zal vrijgeven aan werknemers, agenten of vertegenwoordigers (gezamenlijk "vertegenwoordigers") voor zover dat nodig is.
 3. Vertrouwelijke informatie bevat geen informatie (A) die de ontvangende partij bezat vóór deze overeenkomst, (B) die later voor het publiek toegankelijk wordt, zonder inbreuk van enige verplichting jegens de bekendmakende partij door de ontvangende partij; (C) die wordt vrijgegeven aan de ontvangende partij door een derde die het recht heeft dergelijke informatie vrij te geven, of (D) waarvoor de ontvangende partij kan aantonen dat de informatie onafhankelijk werd ontwikkeld zonder gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij.
 4. De ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie openbaar maken indien vereist door de wet; de ontvangende partij moet de bekendmakende partij echter onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat de bekendmakende partij een redelijke kans heeft om bezwaar te maken tegen een dergelijke openbaarmaking.
 5. Op schriftelijk verzoek van de bekendmakende partij, zal de ontvangende partij, en zal deze zijn vertegenwoordigers ertoe verplichten, alle vertrouwelijke informatie onmiddellijk terug te geven, of deze naar keuze van de bekendmakende partij te vernietigen. Als de ontvangende partij de vertrouwelijke informatie vernietigt, zal ze schriftelijk verklaren dat ze dat gedaan heeft en zal ze prompt dat certificaat leveren aan de bekendmakende partij.

14. Gratis geschenken

 1. Kwalificatie voor geschenken en promoties is gebaseerd op het netto-order en is exclusief btw en verzendkosten. Aanbod geldig zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen moeten aangevraagd worden bij het plaatsen van het order en kunnen niet ingewisseld worden voor bestaande orders. Er kan slechts één gratis geschenk per order of per klant worden opgeëist. We behouden ons het recht voor om de aanbieding te allen tijde in te trekken. Geschenken hebben geen alternatieve contante waarde. We behouden ons het recht voor om alternatieve geschenken van gelijke of hogere waarde te bieden in het geval dat het aangeboden artikel niet langer beschikbaar is.
 2. Voor de duidelijkheid zullen alle relatiegeschenken eigendom zijn van het aankopende bedrijf en niet van zijn werknemers of vertegenwoordigers. De koper stemt ermee in om samen te werken met de leverancier om de naleving van het geschenkenbeleid door de werknemers en andere vertegenwoordigers van de koper te garanderen. Voor we relatiegeschenken leveren, kunnen we vragen dat een geschikte vertegenwoordiger van de koper schriftelijk bevestigd dat de koper ons beleid inzake relatiegeschenken zal naleven. Niettegenstaande het voorgaande, erkent de koper en stemt hij ermee in dat de koper de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de naleving door zijn werknemers en andere vertegenwoordigers van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot relatiegeschenken. Overheidsinstellingen komen niet in aanmerking voor relatiegeschenken.

15. Gegevensbescherming

 1. Elke partij zal voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, met name met betrekking tot de persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving), die ze verwerken terwijl ze hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst naleven.
 2. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van paragraaf 14.1, zal de koper voldoende technische en organisatorische maatregelen handhaven om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen en om ieder verlies, vernietiging of onbevoegde openbaarmaking van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Raadpleeg hier ons beleid ter bescherming van persoonsgegevens

16. Kennisgeving

Alle kennisgevingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden zullen schriftelijk worden verstrekt en zullen gebruik maken van een van de volgende leveringsmethoden: persoonlijke aflevering, aangetekende zending (met ontvangstbevestiging en gefrankeerd), nationaal erkende koerier, (met alle kosten vooraf betaald), fax of e-mail. Een kennisgeving is alleen effectief als de partij die deze kennisgeving geeft, deze paragraaf heeft nageleefd. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen: (A) op de datum van levering indien persoonlijk afgeleverd; (B) op de vijfde werkdag na de datum van verzending indien verzonden per aangetekend zending; (C) op de eerste werkdag na de datum van levering, indien geleverd door een nationaal erkende koerier; of (D) na ontvangst tijdens de normale kantooruren, op de plaats waar kennisgeving is ontvangen, voor fax of e-mail.

17. Overmacht

De leverancier is niet verantwoordelijk als hij zijn onderstaande verplichtingen niet nakomt wegens oorzaken die redelijkerwijs buiten zijn controle liggen, zelfs als ze zich voordoen bij onze leveranciers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelingen of nalatigheden van de overheid of militaire autoriteiten, terroristische daden, natuurrampen, materiaaltekorten, transportvertragingen, branden, overstromingen, arbeidsverstoringen, rellen of oorlogen.

18. Scheidbaarheid

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid (geheel of gedeeltelijk) van enige bepaling of voorwaarde hiervan zal op geen enkele wijze invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van het resterende deel van dergelijke bepalingen of voorwaarden, of enige andere bepaling of voorwaarde: indien de ongeldige bepaling van zo'n essentieel belang is dat men redelijkerwijze kan aannemen dat de partijen de overeenkomst niet zouden zijn aangegaan zonder een dergelijke bepaling, dan moeten de partijen te goeder trouw onderhandelen om elke vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling met een betekenis die zo dicht als juridisch mogelijk is aanleunt bij de oorspronkelijke bepaling.

19. Aanvullingen, wijzigingen en volledige overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden vormen de definitieve en volledige overeenkomst tussen de partijen en mogen niet worden gewijzigd, beëindigd of ontbonden, in zijn geheel of gedeeltelijk, behalve wanneer de gemachtigde vertegenwoordigers van de leverancier en de koper dit schriftelijk in onderlinge overeenkomst uitvoeren. De leverancier kan, naar eigen goeddunken, elke poging tot wijziging, beëindiging of ontbinding waarmee zij niet schriftelijk instemmen, behandelen als een concrete inbreuk op deze algemene voorwaarden.
 2. Elke offerte, orderaanvaarding of factuur is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wanneer de koper een inkooporder of een ander document uitgeeft voor de producten en diensten die uit hoofde van deze algemene voorwaarden worden geleverd, deze documenten geacht worden alleen bestemd te zijn voor intern gebruik van de koper en in geen geval bindend zijn voor de leverancier.
 3. Deze algemene voorwaarden vervangen elke eerdere afspraak of overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, behalve geheimhoudingsovereenkomsten zoals hierboven wordt bepaald. Er bestaan geen toezeggingen, regelingen, afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp, mondeling noch schriftelijk, tussen de partijen behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

20. Overdracht

De koper zal zijn rechten, plichten, belangen, of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet toewijzen, overdragen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier. Een dergelijke toewijzing, overdracht of delegatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier zal nietig zijn en zal leiden tot de beëindiging van alle rechten of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

21. Afstand

De leverancier wordt niet geacht afstand gedaan te hebben van een bepaling van deze algemene voorwaarden of enige inbreuk op een bepaling hiervan door de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd en uitgevoerd door een bevoegde vertegenwoordiger van de leverancier. Een dergelijke verklaring van afstand door de leverancier zal geen verklaring van afstand vormen van enige andere bepaling of van een dergelijke bepaling of inbreuk op een ander moment.

22. Algemeen

 1. Bij elke inbreuk door de koper, of indien de koper een van deze algemene voorwaarden niet naleeft, of indien de koper niet in staat is om zijn normale werkzaamheden uit te oefenen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de onmogelijkheid om zijn verplichtingen na te komen wanneer deze vervallen), of als de koper het onderwerp wordt van een procedure op grond van een faillissementswet of strafrecht, zijn werkzaamheden staakt, of een overdracht maakt ten behoeve van schuldeisers, heeft de leverancier het recht om elke en alle overeenkomsten onmiddellijk te annuleren of te beëindigen zonder verplichtingen jegens de koper met betrekking tot de verkoop van de producten, in zijn geheel of gedeeltelijk, wat kan leiden tot de niet-levering of annulering van de lopende of toekomstige order(s) van de koper en/of beëindiging van de relatie tussen de koper en de leverancier, en om de koper een schadevergoeding wegens inbreuk te vragen, en onbetaalde saldi worden terstond openstaand en opeisbaar.
 2. Alle rechtsmiddelen in deze algemene voorwaarden zullen cumulatief zijn, en niet alternatief of exclusief, en zullen in aanvulling zijn van alle andere rechten en rechtsmiddelen die bepaald zijn in de toepasselijke wetgeving. Het al dan niet uitoefenen van een rechtsmiddel door de leverancier vormt geen belemmering voor de uitoefening van dezelfde of andere rechtsmiddelen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.
 3. De partijen in deze algemene voorwaarden zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze algemene voorwaarden mag zo worden geïnterpreteerd dat het de partijen in de relatie werkgever en werknemer, partners, opdrachtgever en tussenpersoon, of joint ventures plaatst. Geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om de andere partij te binden of te verplichten.
 4. Deze algemene voorwaarden, en de hierbij beoogde transacties, worden geregeld door en uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig het rechtsgebied waar het order wordt geleverd.

23. Ethisch beleid

De leverancier heeft een wereldwijd ethisch beleid (het "beleid"), dat het gedrag en de relaties tussen werknemers van de leverancier en zijn klanten en leveranciers regelt. Het beleid kan worden bekeken op www.bradycorp.com, onder het tabblad Investors (investeerders), rubriek Corporate Governance (bedrijfsbestuur), onder de link Brady Code of Ethics (ethische code van Brady). De koper gaat ermee akkoord om dit beleid na te leven. Indien de koper meent dat het gedrag van een werknemer van de leverancier de voorwaarden van dit beleid schendt, zal de koper de schending rapporteren door de vertrouwelijke website (www.bradyethics.com), telefoonnummer of faxnummer te gebruiken zoals beschreven op pagina 5 van het beleid.

24. Conformiteit

Zowel de koper als de leverancier stemmen ermee in en verklaren dat noch zij, noch hun directeuren, ambtenaren, agenten, filialen of werknemers (i) gebruik zullen maken van fondsen voor onwettige bijdragen, geschenken, entertainment of andere onwettige kosten in verband met politieke activiteiten, (ii) een onrechtmatige betaling zullen maken of iets van waarde zullen aanbieden of verstrekken aan buitenlandse of binnenlandse overheidsambtenaren of werknemers of aan buitenlandse of binnenlandse politieke partijen of campagnes, (iii) een andere onwettige betaling zullen maken, of (iv) een toepasselijke wet- of regelgeving van de Europese Unie of enige andere jurisdictie inzake exportcontrole, het witwassen van geld of antiterrorisme zullen schenden; noch zal één van hen op een andere manier een actie ondernemen die er zou toe kunnen leiden dat één van beide partijen een wet zou schenden, inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Bribery Act van het Verenigd Koninkrijk van 2010 of wetten, regels, codes of nationale verdragen of gerelateerde internationale verdragen met betrekking tot de omkoping van buitenlandse of binnenlandse ambtenaren. De koper zal ervoor zorgen dat zijn werknemers en vertegenwoordigers, voldoen aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act de Bribery Act van het Verenigd Koninkrijk van 2010 en andere toepasselijke anti-omkopingswetten.

25. Voorwaarden van de aanbiedingen en kortingen

Promotionele aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar. Behoren niet tot promotionele aanbiedingen: producten waarop al korting is en de volgende types producten: overkapping, publieke banken, toegangsbarrières, hoogtebegrenzers, doorrijhoogteportalen, vuilnisbakken voor buiten, plantenbakken voor openbare ruimtes, oprijplaten voor rolstoelen, berlijnse kussens, kasten en bakken voor gevaarlijke & ontvlambare producten, absorptiekits, defibrilatoren, batterijen, elektroden en beademingsmaskers.